supp epixorigisi

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 άνεργων επιστημόνων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Το πρόγραμμα αφορά τους κλάδους της έξυπνης εξειδίκευσης. Να θυμίσουμε ότι έχει εκπονηθεί εθνική στρατηγική  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3),  που αποτελεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Σκοπός της κοινής υπουργικής απόφασης είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για 6.000 άνεργους επιστήμονες που διαθέτουν είτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν υπερβαίνουν το 39ο έτος ηλικίας. Οι επιχειρηματίες που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και στους κλάδους:

  • της μεταποίησης και της βιομηχανίας
  • στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίες, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)
  • στις κατασκευές και
  • στην εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια του προγράμματος έχει ορίζοντα 15 μηνών και με τη λήξη του ο επιχειρηματίας υποχρεούται να διατηρήσει τουλάχιστον μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας για επιπλέον 3 μήνες. Όσον αφορά το ποσό επιχορήγησης, αυτό ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για κάθε άτομο που θα υπαχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, επιχορηγείται:  

  • το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
  • το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών

Τα παραπάνω ποσά αναφέρονται σε 25 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που οι ημέρες απασχόλησης είναι λιγότερες, τότε το κάθε ποσό αναπροσαρμόζεται και μειώνεται κάθε φορά κατά 1/25. Να σημειώσουμε ότι στο μισθολογικό αλλά και στο μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, όπως τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Η επιχορήγηση του κόστους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τον μήνα εντός του οποίου καταβάλλονται υπολογίζεται ξεχωριστά από την επιχορήγηση του μηνιαίου μισθού του επιχορηγούμενου απασχολουμένου.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 73.500.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: για το 2019 κατά προσέγγιση 30.000.000 ευρώ, για το 2020 κατά προσέγγιση 30.000.000 ευρώ και για το 2021 κατά προσέγγιση 13.500.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα να αποτελούν πιστοποιημένους χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  και να έχουν λάβει τον ανάλογο κλειδάριθμο από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους και να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης.

Στην αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα  (ΠΣ) του οργανισμού και στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν. Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ), όπως έχει δηλωθεί στο ΠΣ Εργάνη, ή σε δευτερεύουσα εφόσον αυτή ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους εκτός από την ειδικότητα της πληροφορικής.

Εάν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι έγγραφα στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους: Οι ατομικές επιχειρήσεις βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό από το οποίο προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, κυοφορία/λοχεία ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Η προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον καλύψουν τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σαφώς αποτελεί ένα μεγάλο δέλεαρ για αρκετούς επιστήμονες που θα θελήσουν να επιστρέψουν, αφού οι μισθολογικές απολαβές τους μπορεί να φτάσουν σε ύψος τα 1.600 ευρώ μηνιαίως, μισθός εξαιρετικά υψηλός για τα δεδομένα της εποχής και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουν κάνει έστω και μία ημέρα εγγραφή στη λίστα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιστροφή του brain drain, ώστε να επιστρέψει το επιστημονικό προσωπικό που έφυγε στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα σαφώς καταλαμβάνει χώρο και στην προεκλογική ατζέντα, καθώς από τη μία επιδοτεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και από την άλλη παρέχει παχυλούς μισθούς. Μένει να δούμε αν όντως θα ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και οι επιχειρήσεις.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος-«Στέντορας»


Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ