openΣύσταση

Νομικές απαιτήσεις

Ο εμπορικός νόμος, ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και ο νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καλύπτουν τους κανόνες για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα.

Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση εταιρίας στην Ελλάδα είναι ο Νόμος υπ' αρ. 3853/2010," Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90Α 17.06.2010.

Ο στόχος του Νόμου είναι η ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα με ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων,

Νομική μορφή της εταιρείας

Πρέπει να επιλέξετε τη νομική μορφή της εταιρείας σας με βάση τις παρακάτω δυνατότητες:

  • ατομική επιχείρηση (ένα άτομο)
  • εταιρική επιχείρηση (δύο ή περισσότερα άτομα που συνδέονται με εταιρική σχέση μεταξύ τους).

Υπάρχουν τέσσερις τύποι εταιρικής επιχείρησης:

Επιχειρηματικό σχέδιο και αξιολόγηση

Το επιχειρηματικό ή επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε φάση της εξέλιξής της (από την εκκίνησή της και μέχρι το τέλος της δραστηριότητας της επιχείρησης).

Προκειμένου να επιτύχει, μια νέα εταιρεία χρειάζεται άρτια εμπορική στρατηγική και ασφαλή χρηματοδότηση.

Ορισμένες απαιτήσεις για την ίδρυση επιχείρησης ισχύουν επίσης για την ίδρυση υποκαταστήματος.

Διοικητικές διαδικασίες

Παρόλο που οι διαδικασίες σύστασης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας, ορισμένα στάδια είναι κοινά.

Εγγραφή της εταιρείας

Εγγραφή της επιχείρησης

Αφού επιλέξετε την έδρα της επιχείρησης, τα φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή οι εταίροι-μέλη των νομικών προσώπων (εταιρικές επιχειρήσεις) πρέπει να εγγραφούν στο Επιμελητήριο της περιοχής όπου ορίζεται η έδρα της επιχείρησης.

Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μπορείτε να βρείτε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, ανά περιοχή. Στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Επιμελητηρίου ο ενδιαφερόμενος βρίσκει τη φόρμα αίτησης εγγραφής μέλους.

Για την εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα) εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών (ατομικές επιχειρήσεις) απαιτούνται και στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την εθνική πύλη Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται η δυνατότητα on line συμπλήρωσης των απαιτούμενων αιτήσεων.

Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου

Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) στην αρμόδια εφορία (ΔΟΥ). Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας μπορούν να αναζητηθούν στoν παρακάτω ιστότοπο:

Οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας TAXISNET (με την on-line υποβολή περιοδικών ή και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και την υποβολή τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων (VIES) ή TAXISphone.

Ειδικές διαδικασίες

Για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι απαραίτητη για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και η έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Παραδείγματα τέτοιων κατηγοριών είναι τα επαγγέλματα σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, αεροσκάφη ή σχετικά με εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κέντρων.

Η πλειοψηφία των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος και των Ειδικών Αδειών Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρμόδιες για τη δραστηριότητα Δ/νσεις των κατά τόπους Νομαρχιών. Οι ίδιες αρχές ενημερώνουν για την υποχρέωση ή μη της επιχείρησης για έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όλης της Ελλάδας μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πόροι

Πληροφορίες για τους τύπους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκήσει κάποιος ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα μπορεί να αντληθούν από την Εθνική Στατιστική υπηρεσία.

Πολλοί δημόσιοι φορείς παρέχουν Οδηγούς και πρακτικές συμβουλές για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Μία έγκυρη πηγή είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο έχει εκπονήσει και διαθέτει δωρεάν "Εργαλείο Προσδιορισμού & Εφαρμογής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού".

Αντίστοιχη αξιολόγηση παρέχεται και από τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ παρέχουν πληροφορίες σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία. Ενδεικτικά:

Στον ενημερωτικό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρεί χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση μίας νέας εταιρεία, είτε αυτή θα είναι Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης (One-stop shop) παρέχονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα

Η οδηγία για τις Υπηρεσίες είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος που στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων πουεπιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Η Οδηγία ορίζει τους κανόνες που ισχύουν για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν μια επιχείρηση ή να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες στην περιοχή ΕΕ-ΕΟΧ (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, να απλουστεύσουν τις διατυπώσεις για τις επιχειρήσεις και να κάνουν τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές.

Για την εφαρμογή της Οδηγίας, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να δημιουργήσει «Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ)» , δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις διοικητικές διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Τα ΚΕΕ παρέχουν εκτενείς πληροφορίες για όλα τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή την επέκταση μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σε μια χώρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται για παράδειγμα:

- Ποιες άδειες, κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις πρέπει να διαθέτω, προκειμένου να ξεκινήσω μια επιχείρηση (στη χώρα μου ή στο εξωτερικό);

- Τι πρέπει να κάνω, όταν επιθυμώ να παρέχω τις υπηρεσίες μου στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση;

- Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω αίτηση για άδεια; Ποια είναι αρμόδια αρχή;

- Επιβάλλεται τέλος για τις άδειες; Τι προθεσμίες ισχύουν;

- Ποιοι νόμοι και διατάγματα ισχύουν στον τομέα μου;

- Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να ξεκινήσω, για παράδειγμα, ένα εστιατόριο ή ένα κατάστημα; Ή προκειμένου να εργαστώ ως τουριστικός πράκτορας σε άλλη χώρα χωρίς να συστήσω επιχείρηση;

- Πού πρέπει να απευθυνθώ για προσωπικές συμβουλές και περισσότερες πληροφορίες;

Με τα ΚΕΕ, δεν χρειάζεται πλέον να απευθυνθείτε σε καθεμία αρχή χωριστά! Τα ΚΕΕ σάς δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να στείλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας στην αρμόδια αρχή μέσω ενός κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης, του ΚΕΕ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις διοικητικές σας διατυπώσεις ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΕ. Απλώς επικοινωνήστε με το ΚΕΕ της χώρας στην οποία επιθυμείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όλα τα ΚΕΕ αποτελούν μέρος του δικτύου EUGO. Μπορείτε μέσω ενός κεντρικού ιστοτόπου να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ΚΕΕ της Ευρώπης. Ασφαλώς, οι υπηρεσίες των ΚΕΕ είναι προαιρετικές. Επίσης, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε απευθείας στις αρμόδιες αρχές.

Βοήθεια και Συμβουλές

Τα Επιμελητήρια παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης στις επιχειρήσεις - μέλη τους, με συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθοδήγησης.

H Κεντρική Ένωση Ελληνικών Επιμελητηρίων έχει αναπτύξει, για το σκοπό αυτό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικής πληροφόρησης που απευθύνεται στις ΜΜΕ - μέλη των Επιμελητηρίων.

Το SOLVIT παρέχει στις επιχειρήσεις γρήγορη και πρακτική βοήθεια όταν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν προβλήματα που οφείλονται στη λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων αγοράς της ΕΕ από τις δημόσιες αρχές.

Αν επιθυμείτε να συστήσετε επιχείρηση ή να παράσχετε προσωρινές διασυνοριακές υπηρεσίες στην επικράτεια ΕΕ/ΕΟΧ (τα 27 κράτη μέλη μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία), απευθυνθείτε στα «Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)» ­- μέλη του δικτύου EUGO - που θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες διοικητικές διατυπώσεις! Λάβετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας στις αρμόδιες αρχές. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε για την επαφή με πολυάριθμες διαφορετικές αρχές ­- την αναλαμβάνουν τα ΕΚΕ για λογαριασμό σας!

 
Πηγή: http://ec.europa.eu