sup espa1

Νέες προκηρύξεις αναμένονται να δημοσιοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2017 με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Οι νέες δράσεις Ε.Σ.Π.Α. που αναμένεται να προκηρυχθούν είναι οι εξής:

 1. Σύγχρονη μεταποίηση:
  Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων και κυρίως μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και την εφαρμογή αναγνωρίσιμων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών. Επίσης η δράση θα επιβραβεύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται, ανάλογα με την περιφέρεια, από 30% έως 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 20% έως 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 2. Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – επιχειρηματική επανεκκίνηση:
  Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ.
 3. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται η δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. Επίσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων των οποίων η κατασκευή έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί, ώστε να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών που οφείλονται στην οικονομική κρίση.

  Μέσω του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης κυμαινόμενο από 40% έως 50%.
 4. Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών: Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, στην οποία περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία).

  Η δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:
  • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα.
  • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα.
  • Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία της επιχείρησης: ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες), ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals), ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps), ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors), ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.), αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων, αξιοποίηση υποδομών application servers providers για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
  • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων: ανανέωση του εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.
  • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας: διαμόρφωση δικτύου διανομής (αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών), στρατηγικής διανομής, διαχείριση αποθεμάτων και μεταφορά μετρητών (τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού).

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.

 1. Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν είτε στον κλάδο της μεταποίησης είτε στον κλάδο των υπηρεσιών (εξαιρείται ο κλάδος του τουρισμού) σε στρατηγικούς τομείς της χώρας, που στοχεύει στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
  Η δράση έχει ως σκοπό να συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε νέες ή αναδυόμενες αγορές και θα παρέχει υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας.
  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 30.000 έως 250.000 ευρώ.
 2. Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών εικαστικών τεχνών: Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών (που λειτουργούν πριν από το 1990) καθώς και αιθουσών τέχνης.
  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 20.000 έως 400.000 ευρώ.

Άγγελος Μαγκλής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.