Μέσα σε μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας η Ελληνική Οικονομία επέδειξε αντοχή και αντανακλαστικά. Ζητούμενο πλέον η σταθεροποίηση και η εν συνεχεία επανεκκίνηση της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Η διασφάλιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και η δέσμευση για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ κοινωνικό και οικονομικό πεδίο αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να οικοδομηθεί η σταθερότητα. Η λήψη στοχευόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών από τους παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς είναι αυτή που θα ξεκλειδώσει την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας.

1 GTΗ Grant Thornton στέκεται αρωγός σε αυτή την εθνική προσπάθεια, συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης που κάθε παραγωγικός φορέας πρέπει να αναλάβει. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η έρευνα που διενεργούμε για τη χρηματοοικονομική επίδοση κλάδων και επιχειρήσεων, η οποία αναδεικνύει τις τάσεις και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται.

Η φετινή μας προσπάθεια αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πρόκληση της δεκαετούς και πλέον ενασχόλησής μας με τις αναλύσεις της χρηματοοικονομικής επίδοσης και κατάστασης των ελληνικών επιχειρήσεων. Η χρήση των ιστορικών στοιχείων υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί ενα σημαντικό εργαλείο στην αξιολόγηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά είναι ως ένα βαθμό ανεπίκαιρη αν αναλογιστούμε την αβεβαιότητα και την ανησυχία που επικράτησε σε όλες τις εκφάνσεις της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το έτος που διανύουμε. Το συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομική δραστηριότητα έχει επηρεαστεί από το εγχώριο οικονομικό κλίμα είναι σωστό. Παράλληλα όμως, είναι και αρκετά απλοϊκό, δεδομένου ότι κάθε τομέας δραστηριοποίησης είναι ευαίσθητος σε διαφορετικές μεταβλητές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητες από τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η χρηματοοικονομική επίδοση και διάρθρωση κάθε επιχείρησης είναι συνάρτηση δυο βασικών παραγόντων. Ο ένας έχει να κάνει με εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνει καθε κλάδο δραστηριοποίησης στον οποίο επιχειρεί κάθε οργανισμός και ο άλλος εχει να κάνει με τον ίδιο τον οργανισμό. Τις δομές, τη διοικητική του οργάνωση, τη δυνατότητά του να προσαρμόζεται, καθώς και το πόσο αποτελεσματικά αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Η έρευνά μας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και τεκμηρίωσης των εξωγενών δυνάμεων που ορίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τους κινδύνους. Ωστόσο, οποιοδήποτε ανάλογο εργαλείο, δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει τη δημιουργική ανησυχία, και το πάθος των ανθρώπων που θέλουν να επενδύσουν και να επωμισθούν τις ανάλογες ευθύνες.

Δική μας συμβολή είναι μέσα από την εργασία μας, η κατάθεση προτάσεων με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Aκολουθεί στο link η έρευνα της Grant Thornton: http://files.skywalker.gr/GT_EREVNA_Low.pdf