ergazomenoi 8 696x464

Δυνάμει του νόμου 4488/2017 επέρχονται βασικές αλλαγές ως προς τα εργασιακά τόσο στην υποβολή των μεταβολών στη σύμβαση εργασίας στο σύστημα «Εργάνη», όσο και στους ελέγχους Σ.ΕΠ.Ε. και στις σχετικές επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επίσης επεκτείνεται η προστασία της μητρότητας και οι σχετικές ευεργετικές διατάξεις και στις διαδικασίες παρένθετης μητρότητας και υιοθεσίας.

Ειδικότερα:

Α. Αλλαγές με άμεση ισχύ:

Α.1. Τροποποίηση προθεσμιών ηλεκτρονικών υποβολών στο σύστημα «Εργάνη»

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει µε ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εργάνη» κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού ή καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ηµέρες από την ηµέρα αποχώρησης του µισθωτού ή καταγγελίας της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύµβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου αντίστοιχα. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωµένο έντυπο υπογεγραµµένο από τον εργοδότη και τον εργαζόµενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόµενο, µε την οποία τον ενηµερώνει ότι η οικειοθελής αποχώρησή του θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Θα πρέπει να προσεχτεί ότι η προθεσμία υποβολής τροποποπείται και για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Α.2. Έλεγχοι ΣΕΠΕ και σχετικές κυρώσεις

Α2.1  Ενώ μέχρι σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας, εάν δεν διαπίστωνε η ίδια την παράβαση, δεν μπορούσε να επιβάλει άμεσα πρόστιμο, πλέον και από 13/9/2017 το Σ.ΕΠ.Ε.,  μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου από την Οικονομική Αστυνομία, θα προβαίνει χωρίς άλλες ενέργειες στην επιβολή του προστίμου που προβλέπεται για αδήλωτο εργαζόμενο.

Α2.2 Εάν κριθεί ότι υπάρχουν παραβάσεις που εγκυµονούν άµεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ή τµήµατός της ή στοιχείου του εξοπλισµού της για χρονικό διάστηµα µέχρι της πλήρους συµµόρφωσης του εργοδότη και της άρσης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Αν η επιχείρηση, µετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις διατάξεις της νοµοθεσίας µε άµεσο ή σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζομένους, είναι πιθανή η οριστική διακοπή της λειτουργίας της.

Α2.3 Ανάλογα τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψη παραβάσεων προβλέπεται προσωρινό κλείσιμο επιχείρησης από 3 έως και 5 ημερών.

Α2.4 Υπάρχει πρόβλεψη και για ποινικές κυρώσεις.

Α2.5 Τέλος, προβλέπεται και ο αποκλεισμός εργοδότη από την ένταξη σε πρόγραµµα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης που χρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του ποινές / πρόστιμα  µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης συµµετοχής.

Α.3 Ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν αυτοί απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήµατος της επιχείρησης.

Α.4 Επέκταση ισχύος ευεργετικών διατάξεων για τη μητρότητα και για την παρένθετη μητέρα


Επεκτείνονται οι ευεργετικές διατάξεις για την προστασία της μητρότητας στις περιπτώσεις της (νόμιμης) παρένθετης μητρότητας, στην κυοφόρο  γυναίκα, στην τεκμαιρόμενη μέσω της παρένθεσης μητέρα και στη γυναίκα που υιοθετεί παιδιά μέχρι 2 ετών. Έτσι λοιπόν δικαίωμα για λήψη επιδόματος μητρότητας και για λήψη άδειας μητρότητας, όπως ισχύει, έχουν όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες γυναικών,  οι οποίες ομοιώς δικαιούνται και την ειδική εξάμηνη άδεια μητρότητας με αποδοχές από τον Ο.Α.Ε.Δ. Περαιτέρω επεκτείνεται η απαγόρευση απόλυσης εγκύων γυναικών και μητέρων και στις αναφερόμενες κατηγορίες γυναικών αναλόγως της περίπτωσης  τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών με χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια, καθώς και για τις εργαζόμενες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού είτε ως έγκυοι γυναίκες.

Α.5 Επέκταση ειδικής γονικής άδειας μέχρι 10 ημέρες ανά έτος και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.

Α.6 Επιτάχυνση εκδίκασης εργατικών διαφορών

Η συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί των διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του τακτικού ένδικου μέσου.

Β. Διατάξεις που θα ισχύσουν από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης

Β.1 Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη»

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστηµα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της.

Β.2 Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου


Εργοδότης που εκτελεί οικοδοµική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Σ.ΕΠ.Ε. (Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.) το απασχολούµενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης.

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης

Κυπριώτης – Χουλιαρέας Δικηγορική Εταιρία

K.C. Law firm 

Eυαγγελιστρίας 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63

Τηλ.: 210 3229017

Κιν.: 693 6531819

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web: www.kclawfirm.gr


Πηγή Δελτίο Τύπου